جستجو در مطالب سایت:

 

اعلام محل برگزاري مرحله دوم آزمون (مصاحبه) دكتراي تخصصي (Ph.D) رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي سال تحصيلي ۹۷-۹۶

دكتر دنيا صدري مدير تحصيلات تكميلي حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد:

آزمون مرحله دوم (مصاحبه) دكتراي تخصصي رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي براي داوطلباني كه اين دانشگاه را در اولويتهاي خود انتخاب نموده اند در تاريخ ۱۸/۵/۹۶ در واحدهاي دانشگاهي زير برگزار مي شود.

 

منطقه

رشته

واحد دانشگاهي برگزار كننده

نشاني سايت دانشگاه

نشاني محل برگزاري مصاحبه

۱۰

پرستاري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد  علوم پزشكي تهران

www.iau.tmu.ac.ir

تهران-خيابان شريعتي-خيابان شهيد خاقاني خيابان عطاري مقدم بن بست دانش-علوم پزشكي تهران-۲۲۰۰۲۰۴۱-۴۴

 

۱۰

مهندسي

بافت

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

www.iau.tmu.ac.ir

تهران-خيابان شريعتي-خيابان شهيد خاقاني خيابان عطاري مقدم بن بست

دانش-علوم پزشكي تهران-۲۲۶۱۸۵۱۳-۲۲۶۱۵۲۵۴-۲۲۰۰۴۷۸۱-

۷-۲۲۰۰۶۶۶۰

 

۱۰

نانو فناوري پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي

www.iaups.ac.ir

تهران-خيابان شريعتي-بالاتر از پل صدر -خيابان موسيوند-نبش خيابان

كريمي۲۲۲۳۷۱۴۷ دانشكده علوم و فن آوري هاي نوين-

 

۱۰

مديريت

خدمات

بهداشتي

درماني

دانشگاه آزاد اسلامي واحد

علوم و

تحقيقات

 

http://srbiau.ac.ir

اشرفي اصفهاني انتهاي سيمون بوليوار به سمت حصارك-واحد علومتحقيقات-دانشكده علوم پزشكي-بلوك ۲ آموزشي –طبقه ۵

۴۴۸۶۵۱۵۴  الي ۸

 

 

بر اساس اطلاعيه مركز سنجش آموزش پزشكي آزمون مرحله دوم (مصاحبه) به صورت ساختارمند در قالب چند ايسـتگاه مجـزا (شامل تسلط بر پايان نامه مقطع قبلي و مقاله مستخرج از آن، جستجوي منابع علمي، توانايي ارائـه مطالـب علمـي، تسلط بر زبان انگليسي و موضوعات تخصصي رشته) برگزار خواهد شد.

در هريك از ايستگاههاي مصاحبه ساختارمند، راهنماي ايستگاه مربوطه در اختيار داوطلب قرار مي گيرد و پس از حضور داوطلب در هـر ايسـتگاه درزمـان تعيـين شده (در حدود ۱۰ دقيقه) ممتحنين با استفاده از چك ليست هاي موجود براي هـر ايسـتگاه، بـه ارزيـابي داوطلـب خواهند پرداخت.

شرايط و نكات قابل توجه داوطلبان براي شركت در مصاحبه:

۱.        بر اساس مصوبه نوزدهمين جلسه شوراي علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي، از سال تحصيلي ۹۷-۹۶ و به بعد قبولي نهايي در آزمون منوط به كسب حد نصاب حداقل ۳۰ %از كل نمره آزمون مصاحبه، با رعايت ساير شرايط و مقررات مي باشد.

۲.        اطلاعات دقيقتر در مورد زمان برگزاري مصاحبه داوطلبان در سايت دانشگاه درج خواهـد گرديـد لذا براي اطمينان از زمان دقيق مصاحبه مراجعه به سايت دانشگاه برگزار كننده الزامي است. عـدم حضور به موقع در مصاحبه به منزله انصراف از آزمون مي باشد.

۳.        جهت حضور در جلسه بايد علاوه بركارت شناسايي معتبر، كـارت ورود بـه جلسـه خـود را همـراه داشته باشيد.

۴.        از مدارك بارگذاري شده خود در پورتال مركز سنجش پزشكي يك نسخه كپـي تهيـه كـرده و در قالب يك CD ، درروز مصاحبه تحويل همكاران محترم در دانشگاه نماييد.

۵.      با توجه به اينكه ارائه پايان نامه در زمان مصاحبه الزامي مي باشد، داوطلبان لازم است حتما يـك نسخه از پايان نامه خود را همراه داشته باشـند. دانشجويان ترم آخر نيز بايد پايان نامه دفاع شده يا آماده دفاع خود را جهت ارايه به گروه مصاحبه كننده به همراه داشـته باشـند. عدم ارايه پايان نامه موجب كسرامتياز مربوط به اين بخش مي شود.

۶.        .هر گونه اطلاعات بيشتر از طريق سايت دانشگاه برگزار كننده مصاحبه اطلاع رساني خواهد شد.

 

کل بازدید ها: 6,289,843 ☼ امروز: 1,798 ☼ دیروز: 3,230 ☼ این صفحه : 283 ☼ آنلاین: 12 جزئیات