رشته ها و مقاطع

تعداد کل دانشجویان 1767

تعداد دانشجویان کارشناسی 1289

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد 474

تعداد دانشجویان دکتری 4

رشته های دانشکده شیمی دارویی-

 

سال تاسیس رشته

تعداد دانشجویان  پسر

تعداد دانشجویان  دختر

مقطع کارشناسی (BS)

1389

70

466

شیمی دارویی

1389

118

635

شیمی کاربردی

 

 

 

مقطع کارشناسی ارشد (MS)

1389

1

7

شیمی دارویی (وزارت علوم)

1393

28

119

شیمی دارویی (وزارت بهداشت)

1389

27

82

شیمی کاربردی

1389

14

99

شیمی فناوری اسانس

1389

10

70

فیتوشیمی

1393

4

13

نانوشیمی

 

 

 

مقطع دکترای تخصصی (PhD)

1393

1

3

شیمی آلی